Аукстоникалық жиырылуда байқалады

  1. Жиырылған кезде бұлшық кернеуінің тұрақты шамасы
  2. Бұлшықет кернеуі өскен кезде бұлшықеттің тұрақты ұзындығы
  3. Бұлшықет кернеуінің және ұзындығының өзгеруі
  4. Ұзындығы қысқарған кезде кернеуі азаяды
  5. Ұзындығы қысқарғанда кернеуі өседі

5. БДЖ мен оның уақыты арасындағы сәйкестікті анықта:

А. Латенттік 1. 0,01 сек

Б. Босаңсу 2. 0,05 сек

В. Жиырылу 3. 0,06 сек

1. А1, Б2, В3 2. А1, Б3, В2. 3. А2, Б1, В3

6. Жинақталу түрі мен БДЖ кезеңі арасындағы сәйкестікті анықта:

А. Толық 1. Босаңсу

Б. Толық емес 2. Жиырылу

1.А.2, Б1 2.А.1, Б2

7. БДЖ уақыты:

1 0,016 сек

2 0,12 сек

3 0,08сек

4 0,05 сек

5 0,01сек

8. Бұлшықет талшығының ұзындығының өзгеріп, ал кернеуінің өзгермеуін, ... деп аталады: :

1. Изометриялық

2. Изотониялық

3. Ауксотониялық

4. Концентрлік

5. Эксцентрлік

9. Бұлшықет талшығының ұзындығының өзгермей, ал кернеуінің өзгеруін, ... деп аталады: :

6. Изометриялық

7. Изотониялық

8. Ауксотониялық

9. Концентрлік

10. Эксцентрлік

10. БДЖ жасырын кезеңі:

1 0,01сек

2 0,03 сек

3 0,05 сек

4 0,06 сек,

5 0,08 сек

11 . БДЖ-ның жиырылу кезеңі:

1. 0,01сек

2. 0,03 сек

3. 0,05 сек

4. 0,06 сек,

5. 0,08 сек

12. БДЖ-ның босаңсу кезеңі:

1. 0,01сек 3. 0,06 сек.

2. 0,03 сек 4. 0,05 сек.

5. 0,08 сек

13. Тісті тетанус ... жиілікте тіркеледі:

1. 1-5 Гц

2. 5-10 Гц

3. 10-20 Гц

4. 20-30 Гц

5. 3-4 Гц

14. Тегісі тетанус ... жиілікте тіркеледі:

1. 1-5 Гц

2. 5-10 Гц

3. 10-20 Гц

4. 20-30 Гц

5. 3-4 Гц

15. Толық жинақталу тіркелед і , егер екінші импульс ... сәйкес келсе:

1. БДЖ жасырын кезеңінее

2. БДЖ жиырылу кезеңіне

3. БДЖ босаңсу кезеңіне

4. БДЖ кейін

5. Бірінші импульске сәйкес келеді

16. Шала жинақталу тіркеледі, егер екінші импульс ... сәйкес келсе:

1. БДЖ жасырын кезеңінее

2. БДЖ жиырылу кезеңіне

3. БДЖ босаңсу кезеңіне4. БДЖ кейін

5. Бірінші импульске сәйкес келеді

Тақырып № 3: Жүйке талшықтары арқылы қозудың өту заңдылықтары. Парабиоз. Синапстар. Синапстардың физиологиялық қасиеттері.

Мақсаты:Жүйке талшықтары арқылы қозудың өту заңдылықтары. Парабиоз. Синапстар. Синапстардың физиологиялық қасиеттері туралы білімдерін қалыптастыру.

Оқыту міндеттері:

1. Студенттерді жүйке талшықтарының негізгі физиологиялық ерекшеліктерімен таныстыру.

2. Жүйке талшықтары бойымен қозудың өту механизмінің мәнін ашу.

3. Жүйке талшықтары арқылы қозудың өту заңдылықтарымен таныстыру.

3. Парабиоз құбылысымен таныстыру.

4. Синапстардың негізгі физиологиялық қасиеттерінің мәнін ашу.

5.Жүйке талшығының қозуды жеке өткізуін, жүйке талшығының қажымайтынын және парабиозды тәжірибе жүзінде көрсету

Тақырып бойынша негізгі сұрақтар.

1. Жүйке талшығы құрылысы.

2. Миелинді және миелинсіз жүйке талшықтары бойымен қозудың өту механизмі.

3. Жүйке талшықтары арқылы қозудың өту заңдылықтары.

4. Парабиоз.

Оқыту және сабақ беру әдісі:

1. Мүмкін нұсқаулар: топтық пікірталас, тест, аралас сұрау, ауызша және жазбаша сұрау2. Зертханалық жұмысты талдау және орындау, тестік тампсырмаларды шешу, хаттамаларды толтыру

- Жүйке талшығының қозуды жеке өткізуін дәлелдейтін тәжірибе (әдиб: 2, 3, 4)

- Жүйке талшығының қажымайтынын дәлелдейтін тәжірибе (әдиб: 2, 3, 4)

- Парабиоз кезеңдерін тіркеу. (лит.8 стр. 26 раб. № 3)

3. Тәжірибелік жұмыстарды жүргізуге мынадай заттар қолданылады:

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау, «Жалпы физиология», бақа, штатив, электростимулятор, «Қозғыш ұлпалар физиологиясы» арналған стендтер, физиологиялық атлас.

4. Қалыпты физиология кафедрасында жасалған оқу фильмдерін көрсету.

- синапс, құрылысы, синапстардың қажуы

- Жүйке талшығының қозуды жеке өткізуін дәлелдейтін тәжірибе

5. Анимациялық роликтер мен видеофильмдер көрсету:

- синапс, құрылысы

- Синапстардан қозудың өту механизмі

Әдебиеттер:

Негізгі:

1) Адам физиологиясы // Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. – Алматы, 2005 ж. 54-93 бет.

2) Қозғыш ұлпалар физиологиясы //Қанқожа М.Қ. – Алматы, 2004 ж. Бет 78.

3) Қалыпты физиология: лабораториялық жұмыстары (студенттер үшін)//Сатпаева Х.Қ., Нельдибаева Ж.Б.. Шымкент, 1993. Бет 254.

4) Қалыпты физиология (студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулар)//Алматы, 2007 ж

Қосымша:

1) Физиология человека под. ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф.- М.-2003, стр.74-95

2)Физиология человека под. ред. Агаджаняна Н.А., Циркина В.И. – М.-2001, стр. 18-26

3)Основы физиологии человека под. ред. Ткаченко Б.И. (2 тома)- СПб-1994г, стр.6-53,146-168

4)Физиология человека под. ред. Т.И. Косицкого-М.- 1985г, стр. 45-64.

5) Практикум по нормальной физиологии под. ред. Н.А. Агаджаняна, 1983г. стр. 150 раб.№1, стр. 149 раб. №2, стр. 156 раб. №7

6) Нормальная физиология. Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д.-М.-2005, стр 15-78

7) Шмидт Р.Ф. Физиология человека. М.,Мир,1985,, т. 1-4

8) Методические указания для студентов по «Физиологии возбудимых тканей», КазНМУ, 2002 г.

9) Общая физиология (методическая указания для студентов) //под ред. Соколова А.Д. Алматы, 2006 г. 101 стр.

Студент білімін бағалау

БСЗБ және МБРҒН орталығының берген талаптарына сай «ҚазҰМУ студенттерінің құзіреттілік деңгейлерін бағалау ережелеріне сәйкес», практикалық сабақ бағаланады:

1. Құзіреттілік «Білімі» - ауызша және жазбаша сұрау, тест (сұрақтар мен тест тізімі төменде көрсетілген)

Бақылау (сұрақтар, тестер, тапсырмалар және т.б.):

Сұрақтар.

1. Жүйке талшығының құрылысы.

2. Жүйке талшықтары арқылы қозудың өту заңдылықтары.

3. Не себебті жүйке талшығы қажымайды?

4. Жүйке талшығының жіктелуі.

5.Синапс дегеніміз не?

6.Синапстар жіктелісі.

7.Мионевралды синапс арқылы қозудың өту механизмі.

8.Парабиоз кезеңдері (Н.Е. Введенский).

Тесттер

1. Жүйке талшығы бойымен қозуды өткізу заңына жатпайды:

1. Анатомиялық бүтіндік.

2. Екі жақты өткізу.

3. Жеке өткізу.

4. Іс жүзіндегі шаршамауы.

5. Парабиоз.

2. Жүйке бойынша қозуды оқшаулап өткізу неге байланысты:

1. Абсолюттік рефрактордың кезеңінің қысқалығына;

2. Нерв талшығының жуандығының әртүрлілігіне, миелин қабығының болуына

немесе болмауына;

3. Миелин қабығының болуына;

4. Нерв талшығының ұзындығының әртүрлігіне;

5. Ұстамдық буындарда миелин қабығының болуына.

3. Нерв талшығы бойымен қозу өткізудің жылдамдығының әртүрлілігі неге байланысты:

1. Абсолюттік рефракторлық кезеңінің қысқалығынан;

2. Нерв талшығының жуандығының әртүрлілігінен, миелин қабығының болуына

немесе болмауына;

3. миелин қабығының болуынан;

4. Нерв талшығының ұзындығының әртүрлілігінен;

5. Ұстамдық буындағы миелин қабығының болуынан.

5. Миелинді талшықтардың қозуды ең жылдам өткізетіні:

1. А-альфа.

2. А-бета.

3. А-гамма.

4. А-дельта.

5. В тобы.

6. Қозуды жүйкеден өткізу заңы:

1. Қозуды бір жақты өткізу.

2. Қозудың жинақталуы.

3. Қозудың бір талшықтан келесі талшыққа өтуі.

4. Қозудың ырғағы мен күшінің өзгеруі.

5. Жүйке талшықтарының морфологиялық және физиологиялық тұтастығы.


6956394852190286.html
6956486086240448.html
    PR.RU™