Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень

У процесі проведеного аналізу патентної і науково-медичної інформації на предмет встановлення патентоспроможності ОГД, тобто на новизну, винахідницький рівень і промислове впровадження було встановлено:

1. Розробка комплексної, найбільш інформативної лікувальної технології, спрямованої на удосконалення лікувальної тактики при секвестрованих грижах міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта шляхом індивідуалізованого підходу до вибору методу, обсягу і термінів лікувальних заходів є актуальною задачею.

2. Об'єктом господарської діяльності є способи хірургічного лікування хворих з секвестрованими грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта. Планується поліпшити результати лікування хворих шляхом застосування мікрохірургічної та ендоскопічної відеоасистуючої техніки.

3. Дані аналізу динаміки патентування та взаємного патентування свідчать про те, що провідними країнами в цій галузі є Україна та Росія. Найбільша кількість охоронних документів за період пошуку подана в Росії – 37,5 % усіх виявлених охоронних документів. Друге місце за показником "винахідницька активність" посідає Україна – 31,3 % охоронних документів. Найбільша кількість винаходів була заявлена у 2001, 2003, 2004 pоках.

4. Провідною установою-патентовласником є державне підприємство Російський Науковий Центр "Відновлювальна травматологія і ортопедія" ім. акад. Г.Ілізарова.

5. Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дав можливість оформити заявку на корисну модель "Спосіб видалення компремуючого секвестру", який є складовою комплексу найбільш ефективних методів хірургічного лікування цієї патології, та адекватно спланувати програму лікування хворих з секвестрованими грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, ускладнених компресійною мієлорадикулоішемією, підвищити його ефективність.

6. Основними тенденціями розвитку науки з проблеми пошуку є вдосконалення комбінованих методів хірургічного лікування з застосуванням мікрохірургічної асистуючої відеоендоскопічної техніки.

7. На етапі планування дисертаційної роботи дослідження на патентну чистоту не проводилися.

Науковий керівник:

завідувач кафедри

внутрішніх хвороб, ЛФК і спортивної медицини,

д.м.н., професор

Керівник служби

інтелектуальної власності ХНМУ

доцент Т.Г.Євтушенко

Виконавець:


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з наукової роботи,


6963373650089048.html
6963446004044312.html
    PR.RU™